Har utfasningen av PFAS påverkat halterna i miljön?

Tillverkning och användning av några potentiellt skadliga per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) har reglerats eller frivilligt avvecklats i en del länder, men eftersom dessa ämnen fortfarande tillverkas på andra håll, är extremt långlivade i miljön och kan transporteras över långa avstånd är det inte uppenbart vilken effekt åtgärderna har haft på koncentrationer i människa och miljö. I en systematisk utvärdering som sammanfattas här har Mistra EviEM bedömt kunskapsunderlaget gällande tidstrender för utvalda perfluorerade aklkylsyror (PFAA) i ett globalt perspektiv.

Fler projekt

Utvärderingar

SR10 Jordbearbetning

Jordbruksmetoder kan påverka mängden kol som lagras i jorden. EviEM utvärderar hur reducerad jordbearbetning inverkar på markens innehåll av organiskt kol.

SR9 Skötsel av vägrenar

Många arter som varit typiska för ängar och betesmarker finns i dag främst på vägrenar. EviEM har granskat hur vägrenarnas skötsel påverkar artmångfald och artspridning.

SR11 Tidsseriedata

Jordbruksmetoder kan påverka mängden kol som lagras i jorden. EviEM utvärderar tidsseriedata om jordbruksmetoders inverkan på organiskt kol i åkermark.

SR15 Naturvårdsbränning

EviEM granskar hur naturvårdsbränning av skog påverkar arter som inte är direkt beroende av brand eller av död ved efter brand.