Hur påverkas den biologiska mångfalden av aktiv skogsskötsel?

 

Bör skyddade skogar lämnas helt i fred, eller behövs någon form av aktiv skötsel för att de ska kunna bevara sin biologiska mångfald? EviEM har genomfört en systematisk kartläggning av det vetenskapliga underlag som finns på området. Vi har därefter utfört systematiska utvärderingar av effekterna av tre olika skötselmetoder: reglering av betestrycket, naturvårdsbränning samt skapande av död ved.

Fler projekt

Utvärderingar

SR8 Buffertzoner

Buffertzoner längs åkerkanter kan begränsa effekterna av intensivt jordbruk på flera olika sätt. EviEM har genomfört en systematisk kartläggning av buffertzonernas inverkan.

SR10 Jordbearbetning

Jordbruksmetoder kan påverka mängden kol som lagras i jorden. EviEM har utvärderat hur reducerad jordbearbetning inverkar på markens innehåll av organiskt kol.

SR14 Neonikotinoider

Den ökade användningen av neonikotinoider för bekämpning av skadeinsekter har väckt oro för negativa effekter på andra organismer, speciellt bin.

SR17 Vägrensskötsel

Av trafiksäkerhetsskäl tar man regelbundet bort vegetation från flertalet vägrenar. EviEM har granskat hur sådan skötsel kan utformas för att gynna den biologiska mångfalden.