Naturens betydelse för hälsan: mår vi bra av kontakt med grönområden?

NYHET | 2012-06-02

Att röra på sig är nyttigt, men mår man extra bra av att vistas i grönområden? Den frågan har brittiska forskare nyligen försökt besvara genom en systematisk utvärdering.

Det är fyra forskare vid Centre for Evidence-based Conservation i Bangor, Wales, som har granskat vad den vetenskapliga litteraturen har att berätta om grönområdens betydelse för hälsan. Studierna som ingått i utvärderingen har jämfört effekterna av aktiviteter som utförts i grönområden med vilka effekter samma aktiviteter fått om de utförts antingen inomhus eller utomhus i bebyggd miljö. Till grönområden räknades parker, universitetscampus, skogar, naturreservat, friluftsområden och trädgårdar. De aktiviteter som studerats innefattade bl.a. promenader, löpning, trädgårdsskötsel och vila.

Vid sina sökningar efter vetenskaplig litteratur som kunde ha något att säga i ämnet fann forskargruppen mer än 20 000 artiklar. Av dem visade sig dock bara 27 innehålla data av direkt relevans för frågeställningen.

Enligt forskarnas sammanställning av dessa data har grönområden generellt en positiv effekt på vissa självupplevda känslor eller sinnesstämningar. Exempelvis dämpas ofta ilska, trötthet och nedstämdhet. När det gäller upplevelser av koncentrationsförmåga, energi, lugn och oro/ängslan var resultaten mer blandade.

De fysiologiska parametrar som utvärderades (blodtryck, stressrelaterade hormoner och puls) påverkades inte märkbart av om aktiviteterna utfördes i grönområden eller inte. Forskarna påpekar dock att möjligheterna att dra säkra slutsatser begränsades av att de användbara studierna var så få.