Nya förslag till utvärderingar

NYHET | 2012-10-04

Den 24 september 2012 anordnade Mistra EviEM för andra gången ett möte med olika intressenter på miljöområdet för att samla in förslag till ämnen för nya utvärderingar. Ett trettiotal olika idéer framfördes och diskuterades på mötet.

Ett dussintal representanter för myndigheter och andra organisationer bidrog med förslag till ämnen att utvärdera. Foto: Claes Bernes.

En av de frågeställningar som togs upp var huruvida den biologiska mångfalden i skogsreservat mår bäst av viss skötsel – exempelvis naturvårdsbränning – eller om det är bättre att reservaten lämnas till ”fri utveckling”. Ett annat förslag var att EviEM borde utvärdera effekterna av återställningsinsatser i rinnande vatten (exempelvis rivning av äldre kraftverksdammar).Ett par förslag handlade om hur den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet påverkas av olika slags skötsel, såväl ekologisk odling som användning av kemiska bekämpningsmedel. Ytterligare ett ämne som rekommenderades för utvärdering var hur olika odlingsåtgärder inverkar på jordbruksmarkens förmåga att lagra kol.

EviEM:s sekretariat går nu igenom samtliga föreslagna ämnen för att bedöma förutsättningarna att utvärdera dem. De som förefaller mest givande kommer att studeras närmare genom s.k. pilotutvärderingar. Det slutliga beslutet om vilka ämnen som ska bli föremål för systematisk utvärdering tas av EviEM:s exekutivkommitté.

Mötesanteckningarna (se länk i högerspalten) innehåller en fullständig förteckning över de föreslagna ämnena. Här framgår också vilka myndigheter och andra organisationer som var representerade vid mötet.

Martin Gustafsson (Naturvårdsverket) och Åke Hagström (Havsmiljöinstitutet) diskuterar vad EviEM borde utvärdera framöver. Foto: Claes Bernes.