Sjökalkning granskad från brittisk horisont

NYHET | 2012-08-17

Två brittiska forskare har nu utfört en systematisk utvärdering av hur kalkning inverkar på försurade sjöar. Resultaten stöder den allmänna uppfattningen att sjökalkning brukar medföra ökad artrikedom hos fauna och flora, men undantag finns.

Utvärderingen av sjökalkningens effekter bygger på sammanlagt 143 vetenskapliga artiklar. Större delen av studierna var utförda i de nordiska länderna, men även brittiska och nordamerikanska studier finns med bland dem som granskats.

Oftast fler arter av fisk och plankton

Enligt en sammanvägning av de resultat som rapporterats i artiklarna leder sjökalkning i allmänhet till ökad artrikedom bland fisk, djurplankton och växtplankton. I enstaka fall har antalet djur- och växtplanktonarter i stället visat sig vara lägre efter kalkning än före, men forskarna har inte funnit tillräckligt underlag för att kunna förklara varför utfallet skiftar på det sättet.

Hos sjöarnas bottenfauna tycks kalkningen inte ha någon tydlig inverkan på vare sig individantal eller artrikedom. Inte heller när det gäller djur- och växtplankton har utvärderingen funnit statistiskt säkerställda belägg för att kalkning ökar individrikedomen. Effekterna på antalet fiskar är mer svårbedömda. Den i särklass största av de studier som utvärderats, en svensk undersökning av 103 sjöar, tyder på att fiskarna blir fler efter kalkning. I såväl den studien som flera andra saknas dock jämförelser med icke kalkade sjöar, vilket försvårar tolkningen av resultaten.

Svenska resultat ofullständigt granskade

En svaghet med den nu publicerade brittiska utvärderingen är att de två forskarna inte haft tid och resurser att granska annat än engelskspråkigt material. Därigenom har de bl.a. gått miste om många av de nyare resultat som ställts samman inom ramen för IKEU, det svenska programmet för uppföljning av kalkningens effekter. IKEU innefattar studier av såväl okalkade referenssjöar som kalkade vatten, och samtliga mätdata är tillgängliga via nätet, men långt ifrån alla resultat har publicerats i internationell vetenskaplig litteratur.

Samma forskare deltog tidigare i en motsvarande granskning av vattendragskalkning, men i det fallet utnyttjades även opublicerade IKEU-data och en del icke engelskspråkiga publikationer.