EviEM deltog i Miljömålsdagarna

NYHET | 2013-05-29

Den 15-16 maj samlades företrädare för kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och miljöorganisationer i Umeå för de årliga miljömålsdagarna. Konferensen arrangerades av Naturvårdsverket och Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS).

Miljömålsdagarna i Umeå. Foto: Sif Johansson

Temat för året konferens var Mer fart i miljöarbetet i näringsliv, kommuner och myndigheter. Tyngdpunkten för diskussionerna låg på de tre fokusområden som lyfts fram i den senaste fördjupade utvärderingen av miljömålen: 1) Se till att redan fattade beslut genomförs. 2) Utveckla strategier för en hållbar konsumtion. 3) Kommunicera och informera mera om möjligheterna med miljöarbete.  Hela samhällets betydelse för att nå målen underströks vid flera tillfällen, och näringslivets och miljörörelsens roll i miljömålsarbetet framhölls särskilt.Ett fokus för debatterna var hur näringslivet kan bli mer involverat och engagerat i miljömålsarbetet, och flera företrädare för näringslivet presenterade sina erfarenheter. Miljörörelsens viktiga roll som informationsspridare och opinionsbildare diskuterades också. Så väl mer kunskap som en förändrad inställning bland allmänheten krävs om en mer hållbar konsumtion ska uppnås.

Konferensen gav oss på EviEM en möjlighet att presentera vad vi gör och på vilket sätt den kunskap som vi tar fram kan bidra till miljömålsarbetet. Vi fick också ta del av andras arbete och lyssna till goda exempel på effektivt miljöarbete.