Hur stora effekter har plastpartiklar på tillväxt och dödlighet hos marina organismer?

NYHET | 2014-05-05

Plastpartiklar som på olika sätt kan påverka marina organismer förekommer i allt större omfattning i havsmiljön. Därför föreslog Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att Mistra EviEM skulle göra en systematisk utvärdering av hur stora effekterna av dessa partiklar är.

Plast i vatten. Foto: Paul Kennedy

Det finns flera aktuella litteraturöversikter som beskriver förekomsten och även effekter av plastpartiklar i havsmiljön. De flesta studier som gjorts av effekter på marina organismer utgörs dock av observationer av enstaka individer, och resultaten från den typen av undersökningar är svåra att syntetisera på ett kvantitativt sätt. På grund av otillräckligt vetenskapligt underlag för en sammanställning av effekter i ett större sammanhang, eller på populationsnivå, rekommenderas i EviEM:s förstudie att inte utföra en systematisk utvärdering av detta ämne för närvarande.

Sedan den första syntetiserade plasten kom på marknaden 1907 har plast blivit ett av de mest använda och mångsidiga materialen i världen, mycket tack vare dess låga vikt, hållbarhet och låga livscykelkostnader. Samtidigt har den stora användningen av plast i det moderna samhället lett till att stora mängder plastavfall har hamnat i sjöar och hav under de senaste årtiondena. Plastföroreningarna i havsmiljön har också erkänts och införts i EU: s ramdirektiv för en marin strategi från 2008.

Forskare fokuserar för närvarande på mikroplaster (plastpartiklar mindre än     5 mm) snarare än på makroplaster. Det finns ett stort antal dokumenterade fall som visar att både små och stora plastpartiklar kan påverka olika marina organismer negativt, främst genom intrassling eller födointag. De flesta av de publicerade studierna om plastpartiklar i den marina miljön (speciellt mikroplaster) är dock inriktade på förekomsten av plastpartiklar i havsmiljön snarare än på dess effekter på marina organismer. Följaktligen finns det ett relativt litet underlag för en systematisk utvärdering av effekter av plastpartiklar på tillväxt och dödlighet hos marina organismer, enligt EviEM.