Miljömålsdagarna 2014: Från kunskap till handling

NYHET | 2014-05-14

Miljömålen pekar ut riktningen för det svenska miljöarbetet. Alla EviEM:s utvärderingar syftar till att underlätta arbetet med att uppnå ett eller flera miljömål. Under årets miljömålsdagar den 6-7 maj presenterade EviEM information om de pågående utvärderingarna.

Både miljöminister Lena Ek och publiken visade sina åsikter i olika miljöfrågor genom röda eller gröna lappar. Foto: Anna Metzger

Miljömålsdagarna är en årlig mötesplats som riktar sig till länsstyrelser, myndigheter, näringslivets intresseorganisationer och andra som arbetar med de svenska miljömålen. Genom att utgöra ett kunskapsunderlag till myndigheter och organisationer bidrar EviEM:s rapporter till det svenska miljömålsarbetet. Miljömålsdagarna arrangeras av Länsstyrelserna, Regional Samverkan och Utveckling i miljömålssystemet (RUS) och Naturvårdsverket. 2014 var Stockholms länsstyrelse värd för mötet.

Fokus för den första dagen var temat ”Miljömålen – hur styr de oss”. Som utgångspunkt för dagens diskussioner presenterade Johan Sørensson från Statskontoret och Claes Norgren från Riksrevisionen sina granskningar av miljömålssystemet. Bland annat pekade Johan Sørensson på att arbetet med miljömålen ofta inte redovisas av länsstyrelser och myndigheter, och efterlyste ett bättre uppföljningssystem. Claes Norgren presenterade resultaten av en serie granskningar inom klimatområdet och poängterade att klimat- och energimålen ofta är mycket otydligt formulerade och att statens nuvarande klimatmål saknar långsiktighet (bortom 2020).

Viktoria Ingman, huvudsekreterare i Miljömålsberedningen (MMB), berättade att strategierna för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik och en långsiktigt hållbar markanvändning kommer att överlämnas till regeringen i juni 2014. Uppdraget för MMB är att utveckla strategier för etappmål, styrmedel och åtgärder inom särskilt svåra områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar och där flera olika samhällsintressen spelar in.

Miljöminister Lena Ek avslutade dagen med att understryka miljömålens betydelse. Hon berättade att hon ofta får höra att det svenska miljömålssystemet är unikt och att Sverige har en pionjärroll i världen genom att hantera miljöfrågor på detta långsiktiga och sammanhållna sätt. För att nå målen är det viktigt att arbeta konkret med etappmålen och se det positiva i att nå dem.