Systematisk utvärdering på 8 minuter på Havs- och vattenforum 2014

NYHET | 2014-05-21

På Havs- och vattenforum i Göteborg den 20-21 maj 2014 presenterade Mistra EviEM den systematiska utvärderingsmetoden och visade hur hundratals vetenskapliga rön kan sammanställas till en översiktlig rapport. Under presentationen beskrevs hela processen från fråga till svar på åtta minuter, vilket är 131 400 gånger snabbare än vad en process tar i verkligheten, då en utvärdering vanligtvis tar två år.

Knytkonferens på Havs- och Vattenforum 2014. Foto: Anna Metzger

På forumet i Göteborg berättade EviEM om att systematiska utvärderingar kan vara till särskild nytta när det t.ex. råder osäkerhet om hur effektiv en åtgärd är eller när forskare har olika åsikter om orsaken till en förändring i miljön. Sammanställningen kan sedan användas som beslutsunderlaget i det svenska miljöarbetet.

Men utan intressenters involvering blir det inga utvärderingar! Alla frågor som EviEM utvärderar förslås nämligen av personer som på olika sätt arbetar med miljövårdsåtgärder, likt deltagarna på Havs- och vattenforum 2014. Därför har EviEM vid ett flertal tillfällen bjudit in intressenter för att få ta del av deras åsikter om vad som behöver utvärderas. I vissa fall visar en förstudie att det inte går att genomföra en systematisk utvärdering för att besvara den fråga som föreslagits. I så fall publiceras förstudien, som innehåller värdefull information om det aktuella kunskapsläget, på EviEM:s webbsida. I andra fall leder de förslag som intressenterna föreslagit till ett projekt. Samtliga frågor som EviEM idag utreder är förslag från olika intressenter.

Knytkonferensen gav tillfälle att tala med personer som på olika sätt är engagerade i den svenska miljövården. Vi fick ta del av intressanta synpunkter och glada tillrop, och vi hoppas att vi snart får möjlighet att fortsätta detta utbyte!