Att göra litteraturöversikter mer pålitliga – lärdomar från systematisk utvärdering

NYHET | 2015-06-05

Systematisk utvärdering är en föredömlig metod att sammanställa kunskap, men traditionella litteraturöversikter förblir värdefulla i många sammanhang. Neal Haddaway vid EviEM och tre andra forskare diskuterar i en ny artikel i tidskriften Conservation Biology hur man kan göra vanliga litteraturöversikter mer tillförlitliga genom att ta lärdom av systematisk utvärdering.

Litteraturöversikter är sammanställningar av forskningsresultat som kan hjälpa beslutsfattare och forskare att få grepp om stora kunskapsmängder. Antalet publicerade vetenskapliga studier ökar för varje år, men litteraturöversikter kan skapa överblick över ett helt forskningsfält i en enda artikel.

Traditionella litteraturöversikter riskerar emellertid att hamna i ett antal fallgropar som minskar slutsatsernas tillförlitlighet och noggrannhet. Systematiska fel och andra brister kan exempelvis smyga sig in genom att litteratursökningarna är så ofullständiga att de missar viktiga forskningsresultat, eller genom att översikten utan vederbörlig anledning fokuserar på en viss grupp av studier.

Avsikten med systematisk utvärdering är att sådana felkällor ska minimeras med hjälp av en rad olika åtgärder. Dit hör att man på förhand fastställer en detaljerad plan för hur utvärderingen ska genomföras, att man gör noggranna och omfattande sökningar efter litteratur, att man sållar och kvalitetsbedömer alla studier med hjälp av i förväg fastställda kriterier, och att man till fullo dokumenterar alla bedömningar.

Ett sådant arbete kan kräva mycket tid och resurser. En del ämnen kanske därför inte lämpar sig för systematisk utvärdering, exempelvis om det är bråttom eller om de ekonomiska resurserna är begränsade. I sådana sammanhang kan en traditionell litteraturöversikt vara det enda alternativet. Men även inom ramen för begränsade resurser kan man göra en litteraturöversikt mer tillförlitlig genom att ta lärdom av metodiken för systematisk utvärdering.

I sin artikel i Conservation Biology beskriver Neal Haddaway och hans medförfattare de åtgärder som man under olika skeden i arbetet kan ta till för att kunna dra tillförlitliga slutsatser även i en vanlig litteraturöversikt.