En uppmaning till bättre redovisning av vetenskapliga resultat

NYHET | 2015-03-05

Systematiska utvärderingar och metaanalyser är viktiga hjälpmedel när stora mängder forskningsresultat ska sammanfattas. Men sådana sammanställningar försvåras ofta av att resultaten har redovisats på ett ofullständigt och inkonsekvent sätt. Neal Haddaway, projektledare vid EviEM, har i en ny artikel i tidskriften Conservation Biology uppmanat forskare att förbättra datarapporteringen för att få maximalt genomslag för sina resultat.

Åby, apr 2011

Nästan hälften av studierna i en pågående systematisk utvärdering inom jordbruksvetenskap och marklära hade redovisat sina resultat på ett sätt som gjorde dem svåra eller omöjliga att använda. Foto: Claes Bernes.

Många forskare redovisar inte sina resultat ordentligt

Forskningsresultat publiceras vanligen i vetenskapliga tidskrifter, och det är där man finner det viktigaste underlaget för systematiska utvärderingar. När man genomför en systematisk utvärdering läser man mängder av forskningsrapporter och hämtar resultat från de studier som är relevanta och pålitliga. Därefter sammanfattar man resultaten i en syntes.

För att korrekt kunna bedöma om enskilda forskningsresultat är tillförlitliga och tillämpliga måste utvärderaren ha tillgång till information om hur studien lagts upp och vilka experimentella metoder som använts. För att data ska kunna användas i en metaanalys måste de vara angivna som standardiserade effektmått eller medelvärden, och de måste åtföljas av uppgifter om antalet observationer och mått på variationen.

Våra erfarenheter av systematisk utvärdering inom naturvårdsbiologi och miljövård visar att publicerade artiklar mycket ofta saknar detaljerade uppgifter om hur studierna genomförts eller underlåter att redovisa medelvärden, variationsmått och antalet observationer. I en pågående systematisk utvärdering inom jordbruksvetenskap och marklära hade 46% av de inkluderade studierna helt försummat att ange mått på variationen. Utan sådan information är det omöjligt att avgöra om uppmätta skillnader beror på faktiska olikheter i det studerade materialet eller bara på slumpmässig variation mellan enskilda data.

Ett sätt att öka genomslaget för vetenskapliga resultat

I sin nya artikel i Conservation Biology uppmanar Neal Haddaway forskare, vetenskapliga redaktörer och faktagranskare att se till att forskningsresultat presenteras på ett sätt som underlättar metaanalys och systematisk utvärdering.

Beslutsfattare som ansvarar för policy och daglig verksamhet inom olika områden tar i ökande omfattning hjälp av systematiska utvärderingar för att få svar på sina frågor. Forskare inom alla discipliner bör av den anledningen tänka över hur de ska få maximalt genomslag för sina resultat. Att noggrant överväga hur resultaten framöver kan komma till största möjliga användning är inte bara förnuftigt; det borde rentav vara en skyldighet.