Kunskapsbehov för framtidens miljövård

NYHET | 2015-02-16

Mistra EviEM har påbörjat ett projekt som ska identifiera kunskapsluckor i miljömålsarbetet; områden där ny kunskap kan stärka Sveriges insatser för att nå de nationella miljömålen. Syftet är att systematiskt samla in och prioritera de viktigaste frågorna som miljövården behöver få svar på. Det kan gälla behov av såväl ny forskning som sammanställningar av befintlig kunskap.

Resultaten från kunskapsprojektet är tänkta att inspirera till ny forskning och utgöra ett underlag för EviEM vid beslut om ämnen för nya systematiska utvärderingar. Projektet leds en styrgrupp bestående av Erik Bonsdorff (Åbo universitet), Anna Jöborn (Havs- och vattenmyndigheten), Bengt Gunnar Jonsson (Mittuniversitetet), Gia Destouni (Formas) och Henrik Smith (Lunds universitet). Projektledare är Hanna Zetterberg, och från EviEM:s sekretariat deltar Sif Johansson och Matilda Miljand i arbetet.

EviEM har samlat in frågor

EviEM har träffat och pratat med dryga tjugotalet intressenter som arbetar med och ansvarar för de nationella miljömålen. Vi har diskuterat behoven av ytterligare kunskapsinsamling i form av litteratursammanställningar eller ny forskning. Framför allt har vi frågat oss vilka kunskaper som på lång sikt erfordras för att Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen samt uppfylla EUs miljödirektiv och internationella åtaganden.

Workshop för att formulera och prioritera frågor

Det insamlade materialet kommer att utgöra ett underlag för en workshop som  arrangeras den 10-11 mars. Under workshopen kommer forskare och intressenter  tillsammans att formulera frågor som är av stort intresse för miljövården men också har vetenskaplig relevans. Resultatet av workshopen kommer att sammanställas av EviEM i form av en vetenskaplig artikel.

Praktisk information till deltagare i workshopen

Tid: Från 11.30 den 10 mars till 13.00 den 11 mars 2015.

Plats: Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm

Anmälan: För att kunna delta i workshopen behöver man en inbjudan. Sista anmälningsdag är 22 februari; anmälan görs till matilda.miljand@eviem.se .

Mat: Lunch ingår båda dagarna, liksom fika och middag den 10/3.

Boende: Om du behöver boende meddelar du det vid anmälan.