Reglering av fisket bevarar fiskbestånden i skyddade områden

NYHET | 2015-03-13

Bör man reglera fisket i skyddade havsområden för att bevara havets biologiska mångfald? En grupp brittiska forskare har utvärderat det vetenskapliga underlaget för frågan. De drar slutsatsen att fiskereglering är ett effektivt verktyg för att skydda fiskbestånden i marina reservat.

Foto: Jon Anderson / Creative commons.

Brittisk utvärdering av 77 skyddade havsområden

I Sverige och många andra länder finns föreskrifter som reglerar fisket i marina skyddade områden för att bevara och nyttja havets biologiska mångfald på ett hållbart sätt. För att utvärdera om fiskereglering är ett effektivt verktyg för att uppfylla sådana mål har en grupp brittiska forskare sammanställt resultat från studier av 77 skyddade havsområden i främst Nordamerika och Europa.

I områden som helt eller delvis var undantagna från fiske hade fiskbestånden högre täthet och biomassa än i områden med oreglerat fiske. Särskilt gällde detta för fiskarter av kommersiell betydelse. Positiva effekter av fiskerestriktioner noterades även för hummer och stor kammussla.

Trots en betydande variation mellan studierna visar utvärderingen alltså att fiskereglering i marina skyddade områden är ett effektivt verktyg för att bevara fiskbestånd. En del av variationen mellan studierna kunde förklaras av reservatens olika storlek och av skillnader i hur väl fiskerestriktionerna efterlevdes.

EviEM sammanfattar och kommenterar externa utvärderingar i en ny publikationsserie

Den brittiska utvärderingen av fiskereglering är ämnet för den första utgåvan i en ny publikationsserie från EviEM – se länk i högerspalten.

Mistra EviEM ingår i ett internationellt nätverk för systematisk utvärdering inom miljöområdet, kallat Collaboration for Environmental Evidence (CEE). I andra länder har sedan 2004 över hundra systematiska utvärderingar publicerats inom ramen för CEE. Många resultat från dessa utvärderingar kan vara värdefulla även för svensk miljövård.

I den nya publikationsserien, ”EviEM Kommenterar”, kommer vi därför att sammanfatta och kommentera resultaten från de utvärderingar som är särskilt intressanta sett ur ett svenskt perspektiv.