Systematisk utvärdering som underlag för hantering av GMO-risker

NYHET | 2015-07-30

Systematisk utvärdering är idealisk för sammanställning av kunskap om kontroversiella ämnen. Den kan vara särskilt användbar för syntes av de motstridiga och mångskiftande uppgifter som finns om risker med genmodifierade organismer (GMO). I tidskriften Frontiers in Bioengineering and Biotechnology diskuterar Neal Haddaway, projektledare vid EviEM, tillsammans med sju andra forskare hur systematisk utvärdering kan stötta bedömning och hantering av risker med GMO.

Inom medicinsk vetenskap har systematiska utvärderingar genomförts sedan tidigt 90-tal. Kraven på en evidensbaserad hälso- och sjukvård hade då fått läkare att fråga sig om deras behandlingsmetoder byggde på bästa tillgängliga underlag. Sedan dess har systematisk utvärdering blivit standard inom medicinen. Detta goda exempel har fått efterföljd inom andra ämnesområden, allt från psykologi till samhällsvetenskap och för ungefär tio år sedan även naturvård och miljöskydd.

Användning och utveckling av genmodifierade organismer (GMO) är en mycket kontroversiell fråga, där både förespråkare och motståndare uttrycker starka åsikter och framför mängder av olika slags belägg. Många enskilda studier av riskerna med GMO (även sådana som publiceras i ansedda tidskrifter) förefaller komma till helt skilda slutsatser. Nationella och internationella riktlinjer för reglering av GMO-användning måste i många fall utvecklas från grunden, och det finns ett uppenbart behov av tillförlitliga utvärderingar av tillgänglig kunskap inom detta relativt nya område.

En grupp europeiska forskare har nyligen inlett systematiska utvärderingar som ett led i ett större projekt (kallat GRACE) för bedömning av olika slags risker med GMO. Deras arbete visar att systematisk utvärdering lämpar sig för opartisk sammanställning och bedömning av det omfattande underlag som har tagits fram om riskerna med genmodifierade organismer.

Tillsammans med Neal Haddaway, projektledare vid EviEM, har forskare från GRACE-projektet nyligen beskrivit sina erfarenheter av systematisk utvärdering inom GMO-forskningen i en artikel i tidskriften Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Flera utvärderingar av genmodifierade organismers socioekonomiska effekter och inverkan på hälsa och miljö är nu på väg att fullbordas, och resultaten kan väntas tilldra sig betydande uppmärksamhet och intresse.