Urbana grönområden gynnar hälsa och rekreation

NYHET | 2015-07-06

Vilken betydelse har den tätortsnära naturen för stadsbor? EviEM har sammanfattat och kommenterat åtta olika systematiska utvärderingar av hur urbana grönområden bidrar med olika ekosystemtjänster.

Stort tryck mot tätortsnära natur

Idag lever mer än hälften av världens befolkning i städer. År 2050 förväntas den andelen ha ökat till 75 procent. Sverige är det EU-land där urbaniseringen går snabbast, och i större städer är trycket att bygga i den tätortsnära naturen mycket stort. Urbana grönområden kan dock tillhandahålla en rad olika så kallade ekosystemtjänster som direkt eller indirekt bidrar till människans välbefinnande.

Forskarnas intresse för de urbana grönområdenas betydelse har ökat dramatiskt, och EviEM har granskat och sammanfattat åtta systematiska utvärderingar i ämnet, publicerade från 2010 till 2015. Endast två av dessa utvärderingar var dock genomförda på ett sådant sätt att de medgav kvantitativa slutsatser.

Grönområden underlättar fysisk aktivitet
och håller lufttemperaturen nere

Fokus för utvärderingarna låg på ekosystemtjänster som bidrar med ickemateriella nyttor såsom rekreation, hälsa och estetiska värden, eller tjänster i form av luftrening, vattenrening, bullerreducering och temperaturreglering.

Det fanns ett tydligt stöd i litteraturen för att urbana grönområden bidrar till ökad fysisk aktivitet, och därmed minskad fetma, samt ökat psykiskt välmående. Det fanns också ett visst stöd för att grönområden åtminstone lokalt kan sänka lufttemperaturen. Enligt en analys är de i genomsnitt 0,94 grader svalare än omgivande stadsmiljöer på dagen och 1,15 grader svalare på natten.

Flera av utvärderingarna uppmanar forskare att i framtida studier tydligare definiera vilken typ av grönområden de undersöker. I dagsläget är det svårt att syntetisera resultaten från skilda studier, då det ofta är oklart vilken typ av miljöer som granskats.

Externa utvärderingar sammanfattas
i ”EviEM Kommenterar”

EviEM ingår i ett internationellt nätverk för systematisk utvärdering inom miljöområdet, kallat Collaboration for Environmental Evidence (CEE). I andra länder har sedan 2004 över hundra systematiska utvärderingar publicerats inom ramen för CEE. Många resultat från dessa utvärderingar kan vara värdefulla även för svensk miljövård.

I publikationsserien ”EviEM Kommenterar” sammanfattar vi resultat från de externa utvärderingar som är särskilt intressanta sett ur ett svenskt perspektiv. I högerspalten finns en länk till vår sammanfattning av de åtta grönområdesstudierna.