Kartläggning av forskning om mångfald i skyddad skog

NYHET | 2016-01-20

EviEM har nu publicerat en översikt över den forskning som finns om hur skötsel av skyddad skog inverkar på den biologiska mångfalden. Denna systematiska kartläggning sammanställer och beskriver drygt 800 vetenskapliga studier i ämnet. Den visar vilka skötselmetoder och effekter som är väl studerade, men också var det finns kunskapsluckor.

Översikt över drygt 800 studier

Arbetet ingår i en utvärdering om skötsel av skyddad skog som EviEM inledde 2014. Det råder sedan länge debatt om huruvida skogsreservat bör lämnas helt i fred eller om deras biologiska mångfald mår bäst av någon form av naturvårdande skogsskötsel. EviEM:s utvärdering ska klarlägga vad vetenskapen har att säga i frågan.

Den kartläggning som nu har publicerats i tidskriften Environmental Evidenceutgör ett första delresultat av utvärderingen – en översikt över vilken slags forskning som har bedrivits inom området. De 812 studier som ingår i kartläggningen har utförts i tempererade eller boreala områden världen över, men flertalet härrör från Nordamerika eller Nordeuropa. Studierna har granskat effekterna på växter och djur av skötselåtgärder såsom plockhuggning, bränning, gallring och skogsbete.

Alla studier som är med i kartläggningen finns beskrivna i detalj i en användarvänlig databas, som också är tillgänglig på EviEM:s webbplats. Databasen gör det också möjligt att snabbt ta reda på vilken forskning som har bedrivits på en viss plats eller med en viss inriktning.

Arbetet har utförts av en internationell forskargrupp med Bengt Gunnar Jonsson från Mittuniversitetet som ordförande och Claes Bernes från EviEM som projektledare. Gruppen går nu vidare med analyser av resultaten från studier inom två delområden, dels effekter av skötsel som förändrar mängden död ved i skogen, dels effekter av ändrat betestryck.