Möten om fyra av EviEM’s systematiska utvärderingar under november och december

NYHET | 2016-12-20

Inom loppet av fyra veckor i november och december hölls möten med forskargrupperna för fyra av EviEM’s pågående systematiska utvärderingar. Forskarteamen för utvärderingarna om fiskrekrytering, buffertzoner kring åkrar, skötsel av vägrenar och naturvårdsbränning av skog samlades på EviEM’s kontor vid Stockholm Environment Institute, Victory Hotel i Gamla Stan och på Steningevik Konferens.

Forskargruppen för den systematiska kartläggningen av effekter av buffertzoner inom och runt odlad mark (SR8) diskuterade vid sitt möte de studier som markerats som tvivelaktiga vid fulltextgranskningen. Gruppen, som leds av Neal Haddaway och har Sönke Eggers som ordförande, planerade också för arbetet framöver vilket inkluderade en kommunikationsplan och idéer för att visualisera resultaten. Nästa möte kommer hållas i maj 2017 för att diskutera de sista stegen i kartläggningsprocessen.

Den forskargrupp som arbetar med utvärderingen av vägkantsskötsel hade sitt tredje möte den 7-8 december. En del av mötet ägnades åt finslipning av gruppens första slutprodukt, en systematisk kartläggning av den kunskap som finns om hur skötsel av vägkanter påverkar artmångfald och artspridning (SR9). Gruppen, som leds av Claes Bernes och har Regina Lindborg som ordförande, har också inlett arbetet med en fullständig systematisk utvärdering av hur mångfalden bland växter och ryggradslösa djur påverkas av skötselmetoder såsom slåtter, röjning, bete och bränning (SR17, kommande). En reviderad plan för utvärderingen är på väg att färdigställas, och under mötet fastställde forskargruppen principer för hur studier inom ämnet ska kvalitetsbedömas. Nästa steg blir att sammanställa och analysera resultat från de studier som bedöms vara användbara.

Teamet för SR9 vid mötet den 7-8 december. Foto: Simon Jakobsson.

Den 29-30 november hölls det första fysiska mötet med forskargruppen som jobbar med den systematiska utvärderingen av effekterna av naturvårdsbränning på biologisk mångfald i tempererade och boreala skogar (SR15). EviEM’s verksamhetschef Sif Johansson välkomnade teamet och tackade dem för deras insatser. Gruppen, som leds av Jacqualyn Eales och Neal Haddaway, uppdaterades om arbetet med utvärderingen. Bortsållningen av studier som inte är relevanta för utvärderingen är nu till största delen genomförd. Utvärderingsgruppen diskuterade hur man ska fortsätta med ett större antal studier än förväntat och fattade beslut om ett antal studier som befann sig på gränsen mellan inkludering eller inte. Gruppen diskuterade också lika slags studiedesign, studier på andra språk än engelska och preliminära planer för kritisk granskning. Vid mötet klargjordes hur kodning av metadata ska genomföras, och gruppen beslutade att nästa möte ska hållas under tidig vår 2017. Då ska man slutföra planerna för den kritiska granskningen och de senare stegen av utvärderingen.

Teamet för SR15 vid mötet den 29-30 november. Foto: Neal Haddaway.