Två publikationer om användande och fördelar med systematiska kartläggningar för evidensbaserad miljövård

NYHET | 2016-05-18

Systematisk kartläggning är ett relativt nytt sätt att sammanfatta kunskap inom miljövårdsområdet. En artikel som beskriver fördelarna med systematisk kartläggning har nyligen publicerats av Neal Haddaway och Claes Bernes, projektledare på EviEM, samt Katarina Hedlund och Bege Jonsson, som är ordförande för två av EviEM’s utvärderingsgrupper. Neal har också publicerat en artikel tillsammans med Nicola Randall, medlem i en av EviEM’s utvärderingsgrupper, och hennes kollega Katy James. Den artikeln beskriver i detalj vilka metoder man behöver för att genomföra en systematisk kartläggning.

Utvärderingar av befintlig kunskap är ett viktigt instrument för att sammanfatta de växande mängderna forskningsresultat. Traditionellt genomförda kunskapssammanställningar kan ibland bli partiska och därigenom opålitliga. Systematisk utvärdering syftar till att reducera risken för systematiska fel och öka tillförlitligheten hos sammanfattningar av högprioriterade eller kontroversiella ämnen. Metoden har blivit branschstandard för sammanställning av forskningsresultat inom vissa discipliner, däriblandmedicin. Systematisk kartläggning, som liknar systematisk utvärdering, har utvecklats inom samhällsvetenskapen som en metod för tillförlitlig katalogisering av befintlig kunskap inom ett specifikt område. Snarare än att ge svar på specifika frågor om effekter syftar systematiska kartläggningar till att skapa sökbara databaser över vetenskapliga studier, med detaljerade beskrivningar av studiernas inriktning.

En systematisk kartläggning (som består av en rapport, en databas, och ibland ett geografiskt informationssystem) kan vara mycket användbar för forskare, beslutsfattare och praktiker genom att den identifierar kunskapsluckor (ämnen som kräver ytterligare forskning), områden där det finns tillräcklig kunskap för systematisk utvärdering, samt exempel från den vetenskapliga litteraturen på god praxis och forskning med hög kvalitet. I sin debattartikel i AMBIO visar Neal Haddaway och hans medförfattare nyttan med systematisk kartläggning och ger exempel på nyligen genomförda projekt av det slaget.

Systematisk kartläggning blir allt vanligare inom flera olika områden, men det är fortfarande ont om vägledningar som kan hjälpa utvärderare att finna de mest lämpliga metoderna. I en metodologisk artikel i Environmental Evidence beskriver Katy James och hennes medförfattare rutiner som bör följas vid genomförandet av en systematisk kartläggning.