Ny systematisk utvärdering: Tidstrender för perfluorerade alkylsyror i människa och miljö

NYHET | 2017-11-27

Runt år 2000 började tillverkningsindustrin att fasa ut en del poly- och perfluorerade alkylerade ämnen (PFAS). EviEM har genomfört en systematisk utvärdering av hur halterna av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i miljön och i människor har förändrats efter dessa åtgärder. Nu har resultaten från utvärderingen publicerats.

PFAS-ämnen finns numera spridda i miljön världen över. På bilden en knölval utanför USAs västkust. Foto: Devra Cooper.

På förslag av Kemikalieinspektionen inledde EviEM 2014 en utvärdering av hur halterna av PFAA har förändrats med tiden i människor och i miljö. Det huvudsakliga syftet var att undersöka om några förändringar kunde kopplas till frivilliga och lagstadgade begränsningar i tillverkning och användning av PFAS. Cynthia de Wit, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet, har varit ordförande i utvärderingsgruppen. Projektledare har varit Magnus Land, EviEM.

Bredd i underlagsmaterialet och blandade resultat

Den systematiska utvärderingen omfattade humanprover såväl som miljöprover. Inkluderade PFAA var perfluorerade alkylkarboxylsyror (PFCA) och perfluorerade alkansulfonsyror (PFSA). Utvärderingen omfattade även perfluoroktansulfonamid (FOSA). De flesta studier som finns med i utvärderingen hade utförts i Europa och Nordamerika, följt av Arktis. Några få studier hade även utförts i Ostasien.

I de delar av världen där regleringar och utfasningar av PFAS har implementerats har halterna av perfluoroktansulfonsyra (PFOS), perfluorodekansulfonsyra (PFDS) och perfluoroktansyra (PFOA) i allmänhet minskat i människor. Halterna av perfluorohexansulfonsyra (PFHxS) som tidigare ökade har nu börjat plana ut. Snabbt sjunkande halter för vissa PFOS-prekursorer har också relativt genomgående observerats hos människor. I Kina, där produktionen av PFOS och PFOA ökat efter år 2000, visar det lilla dataunderlag som finns tvärtom att halterna av dessa substanser ökar hos människor. Tillgängliga data antyder att koncentrationer av PFCA med längre kolkedjor (9–14 kolatomer) hos människor i allmänhet ökar, men många trender är statistiskt osäkra och bygger på data med låg statistisk styrka att upptäcka en trend.

För miljöprover finns inget tydligt mönster som visar några nedåtgående trender för någon viss provtyp eller i någon speciell del av världen. Resultat för de flesta substanserna är blandade, men majoriteten av studierna är baserade på förhållandevis små datamängder med låg statistisk styrka och ger därför begränsad information om eventuella trender. Kunskapsunderlaget för miljöprover är med andra ord relativt svagt. För PFCA med 9-14 kolatomer dominerar dock trender med ökande koncentrationer i biologiska miljöprover.

Länkar till vår slutgiltiga rapport av den systematiska utvärderingen, inklusive bilagor, finns i högerspalten tillsammans med en sammanfattning och ett kortare faktablad.