EviEM på Skogsstyrelsens årliga områdesskyddskonferens i Göteborg

NYHET | 2018-01-25

Skogsstyrelsens årliga områdesskyddskonferens hölls i år i Göteborg. Konferensen ger alla som jobbar med biotopskydd och naturvårdsavtal i olika delar av landet möjlighet att dela erfarenheter med varandra och få ny information om vad som händer inom området.

Resultat från Mistra EviEM:s utvärderingar om olika skötselåtgärders effekter på biodiversiteten i skyddad skog var ett av inslagen. Sif Johansson inledde med att berätta om EviEM:s verksamhet och att den avslutas under 2018. En fortsatt verksamhet med systematiska utvärderingar i miljöfrågor håller dock på att byggas upp på forskningsrådet FormasClaes Bernes började med att påminna om den systematiska kartläggningen Hur inverkar skötsel av skyddad skog på den biologiska mångfalden? (SR6) som han presenterade redan 2016. Den pekade ut fyra möjliga delfrågor att gå vidare med till systematiska utvärderingar.

Deltagare på konferensen. Foto: Sif Johansson.

Tre av dessa frågor finns nu utvärderade. Claes gav resultat och slutsatser från utvärderingen Hur inverkar förändrat skogsbete på växter och ryggradslösa djur? (SR13), utvärderingsgruppens ordförande Bege Jonsson fortsatte med att berätta om resultaten från de två utvärderingarna Hur inverkar förändrad förekomst av död ved på mångfalden i skogen? (SR12) och Hur påverkas den biologiska mångfalden av naturvårdsbränning i tempererade och boreala skogar? (SR15). Den första utvärderingen är inskickad för publicering och de andra är i slutfasen.

Claes Bernes och Bege Jonsson i diskussion med deltagare. Foto: Sif Johansson.