Om oss

Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) arbetar för en miljövård som står på vetenskaplig grund. Genom systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor ska vi förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet.

Pärluggla. Foto: Ulf Risberg/N

Pärluggla. Foto: Ulf Risberg/N

Evidensbaserad miljövård möjliggör
kostnadseffektiv resursanvändning

Våra utvärderingar kan exempelvis belysa huruvida olika slags miljövårdsinsatser får avsedd verkan, vilka effekter en viss miljöpåverkan har, eller i vad mån en förändring i naturen beror på mänsklig påverkan.

Mistra EviEM granskar och redovisar det vetenskapliga underlaget för frågor av de slagen men ger inga rekommendationer om hur resultaten ska användas. I stället ser vi till att alla utvärderingar som vi gör har tydliga mottagare, exempelvis myndigheter eller andra beslutsfattare på miljöområdet.

Oftast är det också sådana aktörer som föreslår ämnena för utvärderingarna. Tanken är att de ska kunna omsätta resultaten i råd och rättesnören för det praktiska miljöarbetet. Ett grundläggande syfte med evidensbaserad miljövård är att miljövårdsresurserna ska användas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Vi är ekonomiskt och politiskt oberoende

Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) finansierar EviEM:s verksamhet med sammanlagt 66 miljoner kronor under perioden 2012–2017. Rådet styrs av en fristående exekutivkommitté, och ett sekretariat med sju anställda har förlagts till forskningsinstitutet Stockholm Environment Institute. Därigenom tillförsäkras EviEM såväl ekonomiskt som politiskt oberoende.

De första utvärderingarna inleddes hösten 2012. Varje utvärdering tar i genomsnitt 2 år att genomföra, och EviEM kan hantera 5–6 sådana studier parallellt.