Bakgrund

Miljöforskningen tar ständigt fram ny kunskap om hur människan kan påverka eller skydda miljön. Ändå blir forskningsresultaten inte alltid uppmärksammade och tillvaratagna inom det praktiska miljöarbetet.

Många beslut inom miljövården fattas på grundval av rutiner och traditioner snarare än vetenskapligt utvärderade synsätt. Några av miljövårdens arbetsmetoder kan vara föråldrade och ineffektiva, andra kan vara nya men otillräckligt granskade.

Det var mot den bakgrunden som Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) inledde sin verksamhet i januari 2012. Beteckningen EviEM kommer av rådets engelska namn, Mistra Council for Evidence-Based Environmental Management.

Systematiska utvärderingar möjliggör välgrundade beslut

Genom systematiska utvärderingar av forskningsresultat inom miljöstrategiskt viktiga områden skulle Mistra EviEM förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. På så sätt skulle rådet bidra till att miljövården så långt som möjligt blir evidensbaserad, dvs. står på bästa möjliga vetenskapliga grund.

Initiativet till EviEM kom från Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning), som 2010 lät utreda möjligheterna att bygga upp ett råd för systematiska utvärderingar av miljöfrågor i Sverige. Utredningen leddes av Sigbrit Franke och presenterade sitt förslag i mars 2011. Mistras styrelse beslutade i september samma år att inrätta det föreslagna rådet. Ett avtal slöts med Kungl. Vetenskapsakademien om att rådets sekretariat skulle förläggas till akademien. År 2016 överfördes verksamheten till Stockholm Environment Institute.