Collaboration for Environmental Evidence

Mistra EviEM samarbetade sedan starten med Collaboration for Environmental Evidence (CEE) och blev i april 2013 ett CEE-center. CEE är ett internationellt nätverk av forskare och miljövårdare som arbetar för bevarande av biologisk mångfald och en hållbar miljö genom att främja systematiska utvärderingar av miljöfrågor. Nätverket startades 2007, och målet är att resultaten ska vara till nytta för så väl miljöpolitiken som den praktiska miljövården.

Acharacle, Skottland, aug 2012

Acharacle, Skottland, aug 2012

Initiativtagare till nätverket är Centre for Evidence-Based Conservation (CEBC) vid Bangor University i Wales, Storbritannien. CEBC bildades 2003 för att stödja beslutsfattande inom miljövård. CEBC ansvarar för CEE:s administration, webbplats och bibliotek samt fungerar som redaktion för CEE:s tidskrift Environmental Evidence.

Idag har nätverket sex center. Utöver CEBC i Storbritannien och Mistra EviEM i Sverige finns CEE Johannesburg i Sydafrika, the Centre for Evidence Informed Policy and Practice i Australia, Centre for Evidence-Based Conservation and Environmental Management i Kanada och La FRB centre français de la Collaboration for Environmental Evidence i Paris. Alla arbetar med evidensbaserad miljövård, men de är delvis olika organiserade.

CEE Johannesburg består av ett team av forskare vid Centre for Anthropological Research, University of Johannesburg, som genomför systematiska utvärderingar av utvecklings- och miljöfrågor. Centret startades för att säkerställa att miljöfrågor som är särskilt viktiga för Afrika utvärderas på ett systematiskt sätt.

The Centre for Evidence Informed Policy and Practice (CEIPP) är ett samarbete mellan ledande forskare och experter som främjar utveckling och implementering av evidensbaserade beslutsunderlag för det australiska miljöarbetet. CEIPP grundades i oktober 2014.

Centret i Kanada sitter på Carleton University (Ottawa, Ontario) och är den första CEE noden i Nordamerika. På så sätt säkerställs att detta centrum är regionalt och nationellt relevant men samtidigt kopplat till globala insatser.

Centret i Paris är det senaste tillskottet i CEEs nätverk, det startade i augusti 2015 och är kopplat till Fondation pour La Recherche sur la Biodiversité.

CEE främjar systematisk utvärdering

Ett CEE-center ska uppmuntra andra att genomföra systematiska utvärderingar på ett lämpligt sätt. Detta kan exempelvis ske med hjälp av kurser i utvärderingsmetodik eller råd och handledning till olika utvärderingsgrupper. Andra viktiga funktioner för ett center är att öka medvetenheten om evidensbaserad miljövård, att sprida kunskap och intresse för systematiska utvärderingar, och att identifiera lämpliga ämnen för nya systematiska utvärderingar.

CEE ger ut tidskriften Environmental Evidence. Tidskriften startades för att underlätta en snabb och smidig publicering av systematiska utvärderingar av miljövård. Alla artiklar som publiceras i Environmental Evidence blir fritt tillgängliga på nätet.