Det svenska miljömålsarbetet

1999 antog Sveriges Riksdag ett generationsmål och 15 miljökvalitetsmål. 2005 tillkom ytterligare ett kvalitetsmål. Sveriges miljömål är riktmärke för hela det svenska miljöarbetet.

Det övergripande målet är att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder. Miljökvalitetsmålen beskriver tillståndet i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till, allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark.

Utvärdering i miljömålssystemet

Att bedöma tillståndet och utvärdera olika insatser utgör en central del av miljömålsarbetet. Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en fördjupad utvärdering vart fjärde år. Åtta myndigheter har ansvar för ett eller flera miljökvalitetsmål och respektive myndighet ansvarar för uppföljningen av sina mål. Naturvårdsverket sammanställer sedan uppföljningarna och lämnar en samlad redovisning till regeringen.

I förslaget till miljömålssystem står att läsa:

För att kunna följa upp de nationella miljömålen krävs ett fullgott informationsunderlag. Underlag för uppföljning, analys och utvärdering av miljömålen bör därför prioriteras tillsammans med internationell rapportering. (…) Såväl tillståndet i miljön som effekten av olika åtgärder och insatser behöver regelbundet följas upp och utvärderas. Den information som erhålls genom miljöövervakning, statistik, utredningar, forskning m.m. utgör basen i sådana uppföljningar och utvärderingar. (Prop. 1997/98:145)

EviEM:s roll i miljömålsarbetet

EviEM:s arbete bidrar till att Sverige ska nå miljömålen och att miljömålsarbetet ska bli bättre. EviEM utvärderar bland annat hur verkningsfulla särskilda insatser är. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget. Genom att utvärdera hur effektiva potentiella eller nuvarande miljövårdsinsatser är får beslutsfattare ett bättre underlag när de ska bestämma om vilka instanser som man bör initiera eller fortsätta med. EviEM tittar även på orsaker till miljöproblem, t.ex. hur mänskliga aktiviteter påverkar naturen. Denna kunskap kan bidra med förståelse för vart insatser bör sättas in för att stävja miljöproblem.