Så arbetade EviEM

Mistra EviEM:s uppgift var att bistå miljövårdsarbetet med utvärderingar av vad miljöforskningen har kommit fram till. Med sin verksamhet skulle rådet bidra till en evidensbaserad miljövård, en miljövård som utnyttjar bästa möjliga vetenskapliga underlag.

Resultaten skulle komma till nytta

Det var oftast myndigheter och andra beslutsfattare och intressenter på miljöområdet som föreslog ämnena för EviEM:s utvärderingar. De skulle sedan kunna dra nytta av resultaten och omsätta dem i praktisk miljövård. Det slutliga avgörandet om vilka frågor som skulle utvärderas togs av EviEM:s exekutivkommitté.

Varje utvärdering drevs som ett projekt av en särskilt tillsatt grupp, bestående av forskare inom det aktuella området samt en projektledare från EviEM-sekretariatet. Resultaten publicerades i utförliga vetenskapliga rapporter, men EviEM sammanfattade dem också på svenska och engelska i populärvetenskaplig form.

EviEM:s första utvärdering handlar om renbetets inverkan på fjällens vegetation. Här har utvärderingsgruppen samlats till sitt andra möte. Foto: Bo Söderström.

EviEM:s första utvärdering handlade om renbetets inverkan på fjällens vegetation. Här har utvärderingsgruppen samlats till sitt andra möte. Foto: Bo Söderström.

Systematiska utvärderingar
bakom all evidensbaserad miljövård

För att kartlägga det vetenskapliga underlaget för olika miljöfrågor använde EviEM en metod som kallas systematisk utvärdering (eller systematisk litteraturöversikt).

Under en systematisk utvärdering söker man på ett noga planerat och dokumenterat sätt upp alla vetenskapliga publikationer som kan vara av intresse i sammanhanget. Resultaten från de studier som visar sig användbara ställs sedan samman och jämförs med varandra. Även i det skedet dokumenteras arbetet mycket noga, vilket gör att utvärderingen och dess bedömningar i efterhand går att granska i detalj.

Systematiska utvärderingar ligger till grund för all evidensbaserad verksamhet, inte bara på miljöområdet. Mistra EviEM:s arbete med evidensbaserad miljövård hade flera förebilder inom andra områden, inte minst det medicinska.