Vilka slags frågor kunde tas upp?

För att en fråga skulle kunna bli aktuell för utvärdering av Mistra EviEM måste den vara relevant för svenska miljöförhållanden. Den skulle också gälla ett område där förbättrade kunskaper skulle kunna få stor betydelse för miljöarbetet. För att över huvud taget lämpa sig för en systematisk utvärdering måste frågan därtill formuleras med viss omsorg.

Viktigt att avgränsa ämnet

Många aktörer inom miljövården önskar sig utredningar av hela problemområden – övergödning, genmodifierade organismer, ekosystemtjänster e.d. – men inom så vidsträckta fält kan det vara svårt att på ett systematiskt sätt sammanställa och jämföra alla tillgängliga forskningsresultat.

Systematiska utvärderingar behandlar vanligen betydligt mer specifika ämnen. De används exempelvis för att besvara frågor av typen ”I vad mån påverkas A av åtgärden eller störningen B?” eller ”Är metoden C effektiv för att åstadkomma D?”. Något tillspetsat kan man säga att frågeställningen helst ska kunna besvaras med ett mätetal eller rentav bara med ”ja” eller ”nej”.

Vill man genomföra systematisk utvärdering inom ett omfattande problemområde kan man därför behöva avgränsa det eller dela upp det i en rad separata frågeställningar.

Kriterier för en intressant frågeställning

För att det alls ska vara meningsfullt att genomföra en systematisk utvärdering bör frågeställningen gälla ett område där de vetenskapliga resultaten är ofullständigt kartlagda (eller kanske omstridda) men där det ändå finns ett visst underlag för slutsatser.

Särskilt intressant kan frågan vara om den uppfyller ytterligare kriterier, såsom att den:

• är kontroversiell eller särskilt uppmärksammad,
• är miljöpolitiskt prioriterad,
• avser nya former av miljöpåverkan, miljöförändringar eller miljövårdsinsatser,
• avser miljöstörningar eller miljövårdsåtgärder som påverkar stora naturvärden och/eller vidsträckta delar av landet,
• avser åtgärder som är särskilt kostsamma eller på annat sätt resurskrävande,
• avser åtgärder som i vissa avseenden gynnar miljön men i andra avseenden kan vara ogynnsamma,
• avser miljöproblem som i dagsläget åtgärdas med flera alternativa metoder.