EviEM:s förebilder

Mistra EviEM:s verksamhet var i stort sett ny i sitt slag i Sverige, men den hade förebilder utomlands och inom andra ämnesområden.

Inom medicinen är evidensbaserade metoder ett väl etablerat begrepp sedan åtskilliga år. I vårt land finns en särskild myndighet, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), som har till uppgift att kritiskt granska medicinska behandlingar och andra arbetsmetoder inom sjukvården. På senare år har även Socialstyrelsen börjat utveckla evidensbaserade metoder för socialt arbete.

Det finns också internationella nätverk, Cochrane Collaboration och Campbell Collaboration, som publicerar systematiska översikter inom det medicinska respektive sociala området. Med Cochrane Collaboration som förlaga grundades 2007 en motsvarighet på miljöområdet, Collaboration for Environmental Evidence (CEE). Drivande inom detta nätverk är Centre for Evidence-based Conservation (CEBC) vid Bangor University i Wales. Här fanns den kanske viktigaste förebilden för Mistra EviEM.

Inom ramen för CEE har de senaste åren ett stort antal systematiska utvärderingar av miljöfrågor genomförts på olika håll i världen. Nätverket har också tagit fram en handledning för systematiska utvärderingar som EviEM haft stor nytta av. Också SBU:s handbok för utvärdering av arbetsmetoder i hälso- och sjukvården innehåller mycket som är relevant även för miljöområdet.

Värdefull metodutveckling för systematiska utvärderingar inom det samhällsvetenskapliga området bedrivs av Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre (EPPI-Centre) vid University of London.