SR12 Hur inverkar förändrad förekomst av död ved på mångfalden i skogen?

Vilka möjligheter finns att bevara eller återställa skogens biologiska mångfald genom att påverka dess innehåll av död ved? Mistra EviEM undersöker vad som händer med mångfalden efter tre slags ingrepp: skapande av död ved (genom exempelvis ringbarkning), tillförsel av död ved från annat håll, samt naturvårdsbränning.

Ringbarkade granar. Foto: Göran Eriksson/Länsstyrelsen i Jämtland.

Ringbarkade granar. Foto: Göran Eriksson/Länsstyrelsen i Jämtland.

Utvärderingsstatus

Flera olika ingrepp kan påverka förekomsten av död ved

Död ved är en nyckelfaktor för den biologiska mångfalden i de flesta skogsekosystem. När naturskog omvandlas till produktionsskog är det ofta förlusterna av död ved som får de allvarligaste följderna för mångfalden. Under senare år har många försök gjorts att åtgärda den nutida bristen på död ved i skogar som används (eller tidigare använts) för skogsbruk. Ändå är det inte fullständigt klarlagt i vilken utsträckning sådana åtgärder gynnar flora och fauna.

EviEM genomförde 2014-2015 en systematisk kartläggning av den kunskap som finns om hur olika slags skötsel påverkar den biologiska mångfalden i skyddad skog (se utvärdering SR6). Vi fann då över 800 vetenskapliga studier som belyste frågan. Åtskilliga av dem beskrev ingrepp som påverkade förekomsten av död ved och vedberoende arter. Vi har nu valt att gå vidare med en fullständig systematisk utvärdering av vad de sistnämnda studierna kommit fram till.

Det primära syftet med utvärderingen är att klarlägga vad som händer med skogens biologiska mångfald efter ingrepp som påverkar förekomsten av död ved. Vi kommer att granska tre typer av ingrepp:

  • Skapande av död ved (exempelvis genom ringbarkning eller fällning av befintliga träd)
  • Tillförsel av död ved från annat håll
  • Naturvårdsbränning

Utvärderingen kommer att sammanställa rapporterade effekter av sådana ingrepp på alla slags arter utom själva träden.

Den yttersta avsikten med utvärderingen är att bedöma om ingrepp av de här slagen kan bevara eller återställa biologisk mångfald i skogsreservat och annan skog som undantagits från skogsbruk. Vi kommer emellertid också att granska studier som genomförts i produktionsskog. Vårt fokus ligger på skogstyper som förekommer i Sverige, men vi kommer att ta med relevanta studier som genomförts i boreal eller tempererad skog var som helst i världen.

Utvärderingen genomförs av samma projektgrupp som utförde den systematiska kartläggningen. Ordförande i utvärderingsgruppen är Bengt Gunnar (Bege) Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall, och projektledare på EviEM är Claes Bernes.

Den 30 augusti 2016 publicerades en detaljerad plan för hur utvärderingen ska genomföras (se länk i högerspalten).

Utvärderingsgrupp

Bengt Gunnar (Bege) Jonsson (ordförande), Avdelningen för naturvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall
Kaisa Junninen, Forststyrelsen (Metsähallitus), Joensuu, Finland
Asko Lõhmus
, Inst. of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Estland
Ellen Macdonald
, University of Alberta, Edmonton, Kanada
Jörg Müller
, Bavarian Forest National Park, Grafenau, Tyskland
Claes Bernes (projektledare), EviEM, Stockholm
Jennie Sandström 
(projektassistent), Avdelningen för naturvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall

Utvärderingsgruppen i april 2014. Stående fr.v.: Jörg Müller, Bege Jonsson, Asko Lõhmus, Claes Bernes, Ellen Macdonald, Kaisa Junninen. I förgrunden: Jennie Sandström och Miriam Matheis (mastersstudent). Foto: Sif Johansson.

Utvärderingsgruppen i april 2014. Stående fr.v.: Jörg Müller, Bege Jonsson, Asko Lõhmus, Claes Bernes, Ellen Macdonald, Kaisa Junninen. I förgrunden: Jennie Sandström och Miriam Matheis (mastersstudent). Foto: Sif Johansson.