Publicerat

Här hittar du EviEMs publikationer. Klicka på rubrikerna nedan eller till vänster för att komma vidare.

Utvärderingsrapporter

Varje systematisk utvärdering eller kartläggning har följt en publicerad utvärderingsplan. Resultaten av utvärderingarna presenteras i slutrapporter. Såväl utvärderingsplaner som slutrapporter är skrivna på engelska och utformade som vetenskapliga artiklar. I flera fall har utvärderingsresultaten också sammanställts i populärvetenskapliga sammanfattningar och faktablad, utgivna på såväl svenska som engelska.

 

Kunskapsöversikter

EviEM:s kunskapsöversikter ger överblickar över aktuella miljöfrågor utifrån begränsade litteratursökningar och utan att dra några generella slutsatser. En kunskapsöversikt indikerar om det finns resultat som pekar i en viss riktning, eller att kunskap saknas.

 

 

 

EviEM Kommenterar

I serien EviEM kommenterar sammanfattas systematiska utvärderingar som utförts av andra än EviEM och som bedömts vara relevanta för svensk miljövård.

 

 

 

 

Förstudier

Var och en av EviEM:s systematiska utvärderingar och kartläggningar har föregåtts av en förstudie (pilot study). Förstudien innehåller en allmän introduktion till ämnet, undersöker om det finns nyligen gjorda litteraturöversikter av frågan och om den vetenskapliga litteraturen är tillräcklig för att genomföra en systematisk utvärdering. De förstudier som inte följts av utvärderingar finns publicerade här.

Kunskapsprojektet

EviEM frågade beslutsfattare och andra intressenter genom enkäter och intervjuer och erhöll ett stort antal kunskapsbehov. Dessa prioriterades på en workshop med deltagare från frågeställarna samt miljöforskare i naturvetenskap och samhällsvetenskap. I denna rapport beskrivs både processen för att ta fram kunskapsbehoven samt de prioriterade områdena där kunskap saknas.

Årsrapporter

Här hittar du EviEM:s årsrapporter för åren 2012-2017.

Övriga vetenskapliga artiklar

Förutom utvärderingsrapporterna har EviEM:s utvärderare även publicerat andra vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter, bland annat om utvärderingsmetodik.

Populärvetenskapliga artiklar

Här finns länkar till ett par populärvetenskapliga artiklar om EviEM:s arbete.

Böcker

EviEM har publicerat en handbok för systematisk övervakning samt en samling artiklar om vikten av aktörers och intressenters engagemang vid syntetisering av kunskap rörande miljöfrågor.

Kunskap & Förändring

Kunskap & Förändring är EviEM:s populärvetenskapliga nyhetsmagasin.