Publicerat

Här hittar du EviEMs publikationer. Klicka på rubrikerna nedan eller till vänster för att komma vidare.

Projektrapporter

Vid projektets start tar projektgruppen fram en utvärderingsplan, en detaljerad plan för hur arbetet ska bedrivas. När ett projekt är klart publiceras en rapport i tidskriften Environmental Evidence och på EviEM:s webbplats. För att tillgängliggöra innehållet i rapporten publiceras även en sammanfattning och ett faktablad där de viktigaste resultaten presenteras.

Kunskapsöversikter

EviEM:s kunskapsöversikter ger överblickar över aktuella miljöfrågor utifrån begränsade litteratursökningar och utan att dra några generella slutsatser. En kunskapsöversikt indikerar om det finns resultat som pekar åt samma håll eller om kunskap saknas.

Kommentarerna sammanfattar och kommenterar systematiska utvärderingar som utförts av andra än EviEM och som bedöms vara relevanta för svensk miljövård.

Förstudier

Förstudien innehåller en allmän introduktion till ämnet, undersöker om det finns nyligen gjorda litteraturöversikter av frågan och om den vetenskapliga litteraturen är tillräcklig för att genomföra en systematisk utvärdering.

Kunskapsprojektet

EviEM frågade beslutsfattare och andra intressenter genom enkäter och intervjuer och erhöll ett stort antal kunskapsbehov. Dessa prioriterades på en workshop med deltagare från frågeställarna samt miljöforskare i naturvetenskap och samhällsvetenskap. I denna rapport beskrivs både processen för att ta fram kunskapsbehoven samt de prioriterade områdena där kunskap saknas.

Informationsmaterial om EviEM

Här hittar du broschyrer, årsrapporter och andra informationsmaterial från EviEM.

Övriga vetenskapliga artiklar

Förutom publikationerna ovan publicerar EviEM:s forskare kontinuerligt även andra vetenskapliga artiklar i olika tidsskrifter. De handlar bland annat om metodologi för systematiska utvärderingar och systematiska kartläggningar. Här finner du en lista på alla artiklar.

Populärvetenskapliga artiklar

Här har vi samlatlänkar till populärvetenskapliga artiklar om EviEM och vårt arbete. Vi ger även ut ett populärvetenskaplig nyhetsmagasin, Kunskap & Förändring.

Bok om aktörsengagemang

EviEM har publicerat en samling av metod- och kommentarsartiklar som handlar om vikten av aktörers och intressenters engagemang vid syntetisering av kunskap rörande miljöfrågor.