Böcker

Systematisk utvärdering av miljöfrågor.
En handbok

Mistra har gett ut en handbok för systematisk utvärdering av miljöfrågor som till stor del bygger på erfarenheter från EviEM:s verksamhet. Systematisk utvärdering är en metod för sammanställning av kunskap på objektivast möjliga sätt. Handboken är främst avsedd som praktisk vägledning för personer som ska arbeta med sådana utvärderingar. Inledningen riktar sig även till organisationer som överväger att initiera en systematisk utvärdering. Den förklarar i vilka sammanhang detta är lämpligt, hur arbetet bedrivs och vilka resurser det kräver.

Stakeholder engagement in environmental evidence synthesis

EviEM har publicerat en samling av metod- och kommentarsartiklar från en särskild artikelserie i den vetenskapliga tidsskriften Environmental Evidence som handlar om vikten av aktörers och intressenters engagemang vid syntetisering av kunskap rörande miljöfrågor. Genom nio kapitel och en gästkrönika diskuterar totalt 41 författare från 19 institutioner flera ämnen som rör engagemang av aktörer i systematiska utvärderingar och kartläggningar inom miljöområdet: allt från hur intressekonflikter kan hanteras till hur utvärderingsfrågor kan prioriteras, från möjligheter för kapacitetsutveckling till hur kunskapssynteser kan introduceras till olika intressenter och aktörer.