EviEM Kommenterar

Kommentarerna sammanfattar och kommenterar systematiska utvärderingar som utförts av andra än EviEM och som bedöms vara relevanta för svensk miljövård.

Mistra EviEM ingår i ett internationellt nätverk för systematisk utvärdering inom miljöområdet, kallat Collaboration for Environmental Evidence (CEE). I andra länder har sedan 2004 över hundra systematiska utvärderingar publicerats inom ramen för CEE. Många resultat från dessa kan vara värdefulla även för svensk miljövård.

I publikationsserien ”EviEM Kommenterar” sammanfattar och kommenterar vi resultaten från de utvärderingar som är särskilt intressanta sett ur ett svenskt perspektiv.

 

Utgivet i serien Eviem Kommenterar:

 

Reglering av fisket i marina skyddade områden

I vilken utsträckning bidrar urbana grönområden med ekosystemtjänster?

Hur påverkar dikning och igenläggning av diken flödena av växthusgaser från torvmarker?