EviEM Utvärderingsrapporter

Här har vi samlat alla utvärderingsplaner, slutrapporter, sammanfattningar och faktablad. Dokumenten finns även tillgängliga under respektive projekts webbsida, där projekten presenteras mer i detalj.

SR1 Hur inverkar renbete på fjällvegetationen?

Är renarna till skada för fjällens växtlighet, eller är deras betande tvärtom en förutsättning för fjällvegetationens artrikedom? Åsikterna har växlat genom åren, men Mistra EviEM har nu slutfört en systematisk utvärdering avsedd att försöka bringa klarhet i frågan.

SR2 Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

Många våtmarker har anlagts eller restaurerats för att ta hand om näringsämnen i genomströmmande vatten. Men hur mycket kväve och fosfor kan man konstatera att sådana våtmarker faktiskt fångar upp? EviEM har utvärderat vad forskningen har att säga i ämnet.

SR3 Kan reduktionsfiske ge bättre vattenkvalitet i övergödda sjöar?

Att minska mängden mört och braxen i en övergödd sjö kan vara ett sätt att få bukt med algblomningar och liknande problem. I Sverige har metoden bara provats i enstaka fall. EviEM har utvärderat hur användbar den är.

SR4 Hur inverkar olika bruknings- metoder på organiskt kol i åkermark?

Jordbruksmark har stor potential för att lagra kol. EviEM har kartlagt forskning relaterad till hur olika brukningsmetoder påverkar mängden organiskt kol i åkermark.

SR5 Har utfasningen av PFAS påverkat halterna i miljön?

Poly- och perfluorerade alkylerade ämnen (PFAS) har spridits över stora delar av världen. Många är svårnedbrytbara och giftiga, och sedan år 2000 har tillverkningsindustrin börjat fasa ut några av ämnena. EviEM har nu granskat hur halterna av PFAS i miljön har påverkats av utfasningen.

SR6 Hur inverkar skötsel av skyddad skog på den biologiska mångfalden?

Bör skyddad skog lämnas helt i fred, eller behövs någon form av aktiv skötsel för att den ska kunna bevara sin biologiska mångfald? Den frågan debatteras i dag flitigt inom naturvården. För att klarlägga vad vetenskapen säger i ämnet har EviEM genomfört en systematisk kartläggning.

SR9 Skötsel av vägrenar – hur påverkas artmångfald och artspridning?

Många arter som förr var typiska för ängar och betesmarker återfinns i dag främst på vägrenar. EviEM har genomfört en systematisk utvärdering av hur vägrenarnas biologiska mångfald påverkas av olika slags skötsel.

SR10 Hur påverkas organiskt kol i åkermark av intensiv jordbearbetning?

Att minska bearbetningen av åkerjorden är en vanlig metod för att bevara kol i marken, ändå är de kvantitativa effekterna för närvarande inte klarlagda. EviEM genomför en systematisk utvärdering av studier som undersöker hur intensiv jordbearbetning påverkar organiskt kol i åkermark.