Sammanfattningar och faktablad


SR1  Renbete och fjällvegetation

Engelsk sammanfattning
Svensk sammanfattning
Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR2  Våtmarker som kväve- och fosforfällor

Engelsk sammanfattning
Svensk sammanfattning
Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR3  Reduktionsfiske mot övergödning

Engelsk sammanfattning
Svensk sammanfattning
Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR4  Organiskt kol i åkermark

Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR5  Utfasningen av PFAS

Engelsk sammanfattning
Svensk sammanfattning
Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR6  Skötsel av skyddad skog

Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR8  Buffertzoner kring åkrar

Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR9  Skötsel av vägrenar

Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR10  Jordbearbetning och organiskt kol

Engelsk sammanfattning
Svensk sammanfattning
Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR13  Skogsbete

Engelsk sammanfattning
Svensk sammanfattning
Engelskt faktablad
Svenskt faktablad


SR17  Vegetationsborttagning längs vägrenar

Engelsk sammanfattning
Engelskt faktablad
Svenskt faktablad