Förstudier

Alla systematiska utvärderingar som utförts av EviEM föregicks av en förstudie (pilot study).

Förstudien innehåller en allmän introduktion till ämnet, undersöker om det finns nyligen gjorda litteraturöversikter av frågan och om den vetenskapliga litteraturen är tillräcklig för att genomföra en systematisk utvärdering. Om en förstudie visade att ämnet inte var lämpligt för en systematisk utvärdering avslutades processen med att förstudien publicerades på EviEM:s webbplats.

Här har vi samlat de förstudier som inte följts av systematisk utvärdering.


PS1  Inverkan av hyggesfritt skogsbruk på växthusgasflöden

C. Bernes (2013): ”How are fluxes of greenhouse gases between boreal forest ecosystems and the atmosphere affected by uneven-aged forestry?”

Hyggesfritt skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk) framförs ofta som ett miljövänligt alternativ till det hyggesbruk som i dag helt dominerar det svenska skogsbruket. Ett av flera skäl är att den nettoavgång av koldioxid som uppkommer vid kalhuggning sannolikt kan undvikas i det hyggesfria skogsbruket.

EviEM:s förstudie drar emellertid slutsatsen att en systematisk utvärdering av det hyggesfria skogsbrukets inverkan på klimatet inte är genomförbar på grund av den nästan totala bristen på mätningar av växthusgasflöden, kolförråd etc. i skogar som sköts på sådant sätt.


PS2  Effekter av läkemedelsrester i vattenmiljön

M. Land (2013): ”What is the effect of pharmaceutical residues in water on aquatic biota?”

Läkemedelsrester är numera ganska vanligt förekommande i vattenmiljön, men vilka biologiska effekter av detta har faktiskt kunnat påvisas?

Mistra EviEM:s förstudie visar att det finns få fältstudier gjorda och att de laboratoriestudier som gjorts täcker ett mycket stort antal aktiva substanser, arter och utfall. Det vetenskapliga underlaget är därmed mångfacetterat och svårt att analysera i en systematisk utvärdering eftersom det finns få jämförbara studier.


PS3  Tiaminbrist och minskande fågelpopulationer i Östersjön

B. Söderström (2013): ”Is thiamine deficiency a significant cause of declining bird populations in the Baltic Sea area?”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har bett EviEM att undersöka vad som är känt om länken mellan brist på B-vitamin (tiamin) och minskande fågelpopulationer i Östersjön.

EviEM har gjort en förstudie och dragit slutsatsen att det saknas tillräckligt med vetenskaplig litteratur för att en systematisk utvärdering av ämnet ska vara möjlig att genomföra.


PS4  Biologisk myggbekämpning med VectoBac G

M. Land & M. Miljand (2014): ”Biological control of mosquitoes using Bacillus thuringiensis israelensis: a pilot study of effects on target organisms non-target organisms and humans”

On behalf of the Swedish Environmental Protection Agency (EPA), Mistra EviEM conducted a pilot study on different effects of biological mosquito control with the VectoBac G.

This pilot study showed that while much is already known about certain aspects of the control agent, there is still a lack of research on some of its other aspects. Nevertheless, two questions suitable for a systematic review could be identified from this study.


PS5  Effekter av plastpartiklar i havsmiljön

Shehada & M. Land (2014): ”What are the effects of plastic particles on growth and mortality of marine organisms?”

Det finns ett stort antal dokumenterade fall av att plastpartiklar i havsmiljön kan påverka olika organismer negativt, främst genom intrassling eller födointag.

EviEM:s förstudie visar att det finns flera läsvärda och aktuella litteraturöversikter i ämnet men att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt för en systematisk utvärdering.