EviEM:s årsrapporter

 

Årsrapport 2017

I EviEMs årsrapport för 2017 presenterar vi våra utvärderingar om hur vägrenarnas biologiska mångfald påverkas av olika typer av skötsel, hur skogsförvaltning påverkar biologisk mångfald och om mänskliga hot mot tidiga livsstadier av fisk i grunda vikar. Du kan också läsa en intressant intervju med en av ledamöterna i vår exekutiva kommitté Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi och ledare för Sustainability Science Center, Köpenhamns universitet, Danmark. Det finns dessutom information om det kommande arbetet med hur buffertzoner påverkar artrikedom och föroreningar, och om ”smarta rotationer” och dess roll för organiskt kol i jordbruksmarken.

 

Årsrapport 2016

I EviEM:s årsrapport för 2016 berättar vi om våra utvärderingar om PFAS-utfasning, skogsbränder som naturskydd, effekter av plöjning på kolinlagring och om neonikotinoider. Henrik Smith från vår exekutiva kommitté intervjuas och vi presenterar ”EviEM Kommenterar” om torvmarker och klimatpåverkan. Dessutom ges ett reportage från den första internationella konferensen om evidensbaserad miljövård som hölls i Stockholm.

 

Årsrapport 2015

I EviEM:s årsrapport för 2015 berättar vi om två av våra utvärderingar, som handlar om biomanipulering som en metod att rena övergödda sjöar och om anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen. Vi presenterar också två ”EviEM kommenterar” om stadsparker för psykisk och fysisk hälsa och om mångfald vid reglerat fiske i marina reservat.

 

 

Årsrapport 2014

I EviEM:s årsrapport för 2014 berättar vi om vår första utvärdering, som handlar om renbetets inverkan på vegetationen i fjällen och Arktis. Jon Moen, projektets ordförande, reflekterar över processen i en intervju. Vi presenterar också två nya projekt som handlar om skötsel av vägrenar och om skyddszoner i åkerlandskapet.

 

 

 

Årsrapport 2013

I årsrapporten för 2013 finns en intervju med Jerry Melillo från EviEM:s exekutivkommitté. Han är en av världens ledande klimatexperter och berättar vad hans arbete med USA:s tredje nationella klimatutredning (NCA) har gemensamt med EviEM:s arbete.

 

 

 

Årsrapport 2012

I EviEM:s årsrapport kan du läsa en intervju med Andrew Pullin, professor i evidensbaserad naturvård vid Centre for Evidence-Based Conservation, Bangor University, där han ger sin syn på behovet av systematiska utvärderingar inom miljövården. Du kan också läsa mer om våra projekt och den systematiska utvärderingsmetod som vi arbetar efter.