Kunskapsöversikter

EviEM:s kunskapsöversikter ger överblickar över aktuella miljöfrågor utifrån begränsade litteratursökningar och utan att dra några generella slutsatser.

En EviEM Kunskapsöversikt ger en översiktlig bild av kunskapsläget inom en viss miljöfråga. Den baseras på en begränsad litteratursökning och gör därför inte anspråk på att vara heltäckande. En kunskapsöversikt indikerar om det finns resultat som pekar åt samma håll eller om kunskap saknas. Ett av syftena är att undersöka om det finns underlag för en systematisk utvärdering av frågan och om det finns anledning att genomföra en sådan.

Kunskapsöversikten har granskats av utomstående experter och godkänts av EviEM:s exekutivkommitté innan den publicerats på EviEM:s hemsida.

 

Utgivna kunskapsöversikter:

 

Biologisk bekämpning av mygg med Bti

Effekter av nano- och mikroplastpartiklar på plankton och marina ekosystem