Information för utvärderare

Här finns dokument att hämta om EviEM:s arbetsmetoder samt om villkoren för dem som ingår i utvärderingsgrupperna.

Handbok för systematiska utvärderingar

För att den systematiska utvärderingsmetoden ska vara tillförlitlig och trovärdig krävs att standarder fastställs och upprätthålls. Collaboration for environmental evidence(CEE) har därför tagit fram riktlinjer för hur systematiska utvärderingar ska genomföras. Riktlinjerna är en anpassning av de metoder som utvecklats och etablerats under mer än två decennier inom hälso- och sjukvårdssektorn. Mistra EviEM arbetar efter dessa riktlinjer.

Utvärderingsprocessen

I dokumentet The Mistra EviEM review process, antaget av EviEM:s exekutivkommitté, beskrivs EviEM:s utvärderingsprocess. I dokumentet preciseras utvärderingens steg och ansvarsfördelning.

Jävsdeklaration

Såväl ordförande som vetenskapliga experter i de systematiska utvärderingarna ska skriva under en jävsdeklaration. I jävsdeklarationen redovisas om de har haft en anställning eller utfört ett uppdrag för företag eller organisationer som är engagerade i den fråga som utvärderingen berör. I högerspalten finns blanketten för deklaration av eventuella jävsförhållanden tillgänglig.