Så väljs ämnena för våra utvärderingar

Det är främst myndigheter eller andra beslutsfattare och intressenter på miljöområdet som föreslår ämnena för Mistra EviEM:s utvärderingar. De är de som sedan ska kunna dra nytta av resultaten och omsätta dem i praktisk miljövård.

Varje systematisk utvärdering som genomförs av Mistra EviEM sammanfattar vad forskningen har visat i den aktuella frågan och pekar ut eventuella behov av ytterligare kunskaper. Men utvärderingarna ger inga rekommendationer om hur resultaten ska omsättas i åtgärder för en bättre miljö. Det ligger i stället på beslutsfattare och andra aktörer att se till att utvärderingarna kommer till användning.

Förslag kommer från miljövårdens beslutsfattare

Mistra EviEM bjuder återkommande in departement, myndigheter, intresseorganisationer, forskningsfinansiärer och andra organisationer med anknytning till miljöområdet för att diskutera frågeställningar där det kan finnas behov av systematiska utvärderingar.

På sådana möten får deltagarna möjlighet att ta upp aktuella miljöfrågor där de ser att det finns ett kunskapsbehov. I samråd med berörda myndigheter bedömer EviEM:s sekretariat därefter vilka av dessa frågor som lämpar sig för en systematisk utvärdering med hänsyn till befintliga studier och kunskapssammanställningar, pågående forskning etc. När EviEM:s exekutivkommitté ger klartecken startar EviEM:s sekretariat ett projekt.

Eftersom det tar närmare 2 år att genomföra en utvärdering är det viktigt att stämma av med mottagarna att resultaten tidsmässigt kommer väl till pass för planerade beslut. För att en frågeställning över huvud taget ska lämpa sig för systematisk utvärdering måste den dessutom uppfylla ett antal kriterier och formuleras med omsorg.

I september 2012 samlade EviEM för andra gången beslutsfattare och andra intressenter inom miljöområdet för att diskutera tänkbara ämnen för utvärderingar. Foto: Claes Bernes