Om EviEM

Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) arbetade för en miljövård på vetenskaplig grund. Genom systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor skulle rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet.

Pärluggla. Foto: Ulf Risberg/N

Pärluggla. Foto: Ulf Risberg/N

Evidensbaserad miljövård möjliggör
kostnadseffektiv resursanvändning

EviEM:s utvärderingar kunde exempelvis belysa huruvida olika slags miljövårdsinsatser får avsedd verkan, vilka effekter en viss miljöpåverkan har, eller i vad mån en förändring i naturen beror på mänsklig påverkan.

Mistra EviEM granskade och redovisade det vetenskapliga underlaget för frågor av de slagen men gav inga rekommendationer om hur resultaten ska användas. I stället hade alla utvärderingar  tydliga mottagare, exempelvis myndigheter eller andra beslutsfattare på miljöområdet.

Oftast var det också sådana aktörer som föreslog ämnena för utvärderingarna. Tanken var att de skulle kunna omsätta resultaten i råd och rättesnören för det praktiska miljöarbetet. Ett grundläggande syfte med evidensbaserad miljövård är att miljövårdsresurserna ska användas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) finansierade EviEM:s verksamhet med sammanlagt 66 miljoner kronor under perioden 2012–2018. Rådet styrdes av en fristående exekutivkommitté, och ett sekretariat med sju anställda var förlagt till forskningsinstitutet Stockholm Environment Institute. Därigenom tillförsäkrades EviEM såväl ekonomiskt som politiskt oberoende.

De första utvärderingarna inleddes hösten 2012. Varje utvärdering tog i genomsnitt 2 år att genomföra, och EviEM kunde hantera 5–6 sådana studier parallellt.