EviEM:s utvärderingar

Mistra EviEM:s systematiska utvärderingar drevs i projektform av särskilt tillsatta expertgrupper. Här kan du läsa om genomförda projekt.

SR17 Hur inverkar vegetationsborttagning på kärlväxter och ryggradslösa djur längs vägrenarna?

Många arter som tidigare hörde hemma på ängar och betesmarker återfinns nu längs vägrenarna i stället. Men hur ska vägrenarna skötas för att det bäst ska gynna den biologiska mångfalden?

SR16 Vad har olika växtföljder för effekt på organiskt kol i jordbruksmark?

Hur påverkas inlagringen av organiskt kol i marken? Nu har vi påbörjat en systematisk utvärdering där vi analyserar resultat från tidigare forskning och frågar vilka typer av växtföljder som gynnar organiskt kol i jordbruksmark.

SR15 Hur påverkas den biologiska mångfalden av naturvårdsbränning i tempererade och boreala skogar?

Hur inverkar naturvårdsbränning av skog på arter som inte är direkt beroende av brand eller av den döda ved som bränder lämnar efter sig? EviEM har granskat den kunskap som finns i ämnet med hjälp av en nyligen genomförd systematisk kartläggning.

SR14 Vad vet vi om konsekvenserna av neonikotinoider som växtskyddsmedel?

Samtidigt med den ökade användningen av neonikotinoider har oron ökat för negativa affekter av dessa ämnen på icke-målorganismer, speciellt på bin. Mot denna bakgrund har man i vissa länder ansett sig behöva fatta beslut om huruvida användningen av dessa ämnen kan fortsätta att vara tillåten.

SR13 Hur inverkar reglerat skogsbete på växter och ryggradslösa djur?

Går det att bevara eller återställa värdefulla skogsekosystem genom att påverka bestånden av betande djur? EviEM har utvärderat vad som händer med skogens växter och ryggradslösa djur efter förändringar av betestrycket.

SR12 Hur inverkar förändrad förekomst av död ved på mångfalden i skogen?

Kan man bevara eller återställa skogens biologiska mångfald genom att påverka dess innehåll av död ved? EviEM har undersökt vad som händer med flora och fauna efter bränning och skapande eller tillförsel av död ved.

SR11 Vilka odlingsmetoder har störst påverkan på organiskt kol i åkermark (baserat på tidsseriedata)?

Lantbrukare ställs ofta inför många olika skötselalternativ, men kunskaperna är begränsade om de olika alternativens långsiktiga effekter på markens kolförråd. EviEM genomför en systematisk utvärdering av de långsiktiga effekterna (>10 år) av olika odlingsmetoder på organiskt kol i åkermark.

SR10 Hur påverkas organiskt kol i åkermark av intensiv jordbearbetning?

Att minska bearbetningen av åkerjorden är en vanlig metod för att bevara kol i marken, ändå är de kvantitativa effekterna för närvarande inte klarlagda. EviEM har genomfört en systematisk utvärdering av studier som undersöker hur intensiv jordbearbetning påverkar organiskt kol i åkermark.

SR9 Skötsel av vägrenar – hur påverkas artmångfald och artspridning?

Många arter som förr var typiska för ängar och betesmarker återfinns i dag främst på vägrenar. EviEM har genomfört en systematisk utvärdering av hur vägrenarnas biologiska mångfald påverkas av olika slags skötsel.

SR8 Hur inverkar buffertzoner kring åkrar på biodiversitet och föroreningar?

Buffertzoner (ständigt bevuxen mark) längs åkerkanter kan begränsa effekterna av intensivt jordbruk på flera olika sätt. Mycket forskning har bedrivits kring användning och effekter av buffertzoner, och EviEM har genomfört en systematisk utvärdering av ämnet.

SR7 Hur inverkar människan på fiskars reproduktion i grunda strandnära områden?

Hur påverkas de tidiga levnadsstadierna hos fiskar av mänskliga störningar i grunda rekryteringsmiljöer längs kusten? För att klarlägga vad vetenskapen har att säga i ämnet genomförde EviEM en systematisk utvärdering.

SR6 Hur inverkar skötsel av skyddad skog på den biologiska mångfalden?

Bör skyddad skog lämnas helt i fred, eller behövs någon form av aktiv skötsel för att den ska kunna bevara sin biologiska mångfald? Den frågan debatteras i dag flitigt inom naturvården. För att klarlägga vad vetenskapen säger i ämnet har EviEM genomfört en systematisk kartläggning.

SR5 Har utfasningen av PFAS påverkat halterna i miljön?

Poly- och perfluorerade alkylerade ämnen (PFAS) har spridits över stora delar av världen. Många är svårnedbrytbara och giftiga, och sedan år 2000 har tillverkningsindustrin börjat fasa ut några av ämnena. EviEM har nu granskat hur halterna av PFAS i miljön har påverkats av utfasningen.

SR4 Hur inverkar olika bruknings- metoder på organiskt kol i åkermark?

Jordbruksmark har stor potential för att lagra kol. EviEM har kartlagt forskning relaterad till hur olika brukningsmetoder påverkar mängden organiskt kol i åkermark.

SR3 Kan reduktionsfiske ge bättre vattenkvalitet i övergödda sjöar?

Att minska mängden mört och braxen i en övergödd sjö kan vara ett sätt att få bukt med algblomningar och liknande problem. I Sverige har metoden bara provats i enstaka fall. EviEM har utvärderat hur användbar den är.

SR2 Hur effektiva är anlagda våtmarker som fällor för näringsämnen?

Många våtmarker har anlagts eller restaurerats för att ta hand om näringsämnen i genomströmmande vatten. Men hur mycket kväve och fosfor kan man konstatera att sådana våtmarker faktiskt fångar upp? EviEM har utvärderat vad forskningen har att säga i ämnet.

SR1 Hur inverkar renbete på fjällvegetationen?

Är renarna till skada för fjällens växtlighet, eller är deras betande tvärtom en förutsättning för fjällvegetationens artrikedom? Åsikterna har växlat genom åren, men Mistra EviEM har utfört en systematisk utvärdering avsedd att försöka bringa klarhet i frågan.