Grönt ljus för vår systematiska utvärdering om växtföljders effekt på organiskt kol i jordbruksmark

NYHET | 2017-04-26

Efter granskning har nu utvärderingsplanen publicerats för vår systematiska utvärdering om olika växtföljders effekt på organiskt kol i jordbruksmark (SR16). Utvärderingen, som är ett resultat av vår tidigare kartläggning av forskning om kolinlagring i jordbruksmark, har nu påbörjats för att analysera den forskning som studerat frågan.

Den övergripande frågeställningen för utvärderingen är hur växtföljder generellt påverkar kolinlagringen i marken. För att besvara den frågan granskar vi de studier som har jämfört kolinlagringen vid någon typ av växtföljd med den vid odling av samma gröda varje år. Vi jämför även några olika typer av växtföljder med varandra. Dels jämför vi växtföljder där ärtväxter ingår med andra växtföljder, och dels jämför vi växtföljder med 1-åriga växter med växtföljder där även perenna växter ingår.

Farmlands France

Åkermark med olika grödor. Copyright: Amanda Langford, från iStockphoto

Den tidigare genomförda systematiska kartläggningen (SR4) identifierade totalt 239 studier med anknytning till växtföljder. Litteratursökningarna har nu uppdaterats och därför kommer antalet studier som potentiellt kan användas i denna systematiska utvärdering att öka något. Alla studier som är relevanta för frågeställningen kommer dock att kritiskt granskas, och studier som bedöms ha för låg tillförlitlighet kommer att exkluderas från de efterföljande statistiska analyserna.

Utvärderingsgruppen har arbetat fram en detaljerad plan för hur utvärderingen ska genomföras. Den är nu publicerad i tidskriften Environmental Evidence (se länkarna i högerspalten).

Utvärderingen utförs av forskare från den utvärderingsgrupp som genomförde den systematiska kartläggningen. Utvärderingsgruppen kommer ha sitt första möte i maj. Där kommer de bland annat att ta fram metoder för kvalitetsgranskning av artiklar och dataextraktion.