Ny systematisk kartläggning: Skötsel av vägrenar – hur påverkas artmångfald och artspridning?

NYHET | 2017-10-10

EviEM har genomfört en systematisk kartläggning av den kunskap som finns om hur biologisk mångfald och artspridning längs vägrenarna påverkas av olika slags skötsel.

Vägkant med färgkulla Falbygden

Foto: Tore Hagman/N.

På förslag av Jordbruksverket inledde EviEM hösten 2015 en utvärdering av hur artmångfald och artspridning påverkas av olika slags skötsel av vägrenar. Regina Lindborg, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, har varit ordförande i utvärderingsgruppen. Projektledare har varit Claes Bernes, EviEM.

Som ett första steg mot en mer fullständig analys har vi utfört en systematisk kartläggning. En sådan kartläggning ger en överblick över kunskapsunderlaget i form av en databas med beskrivningar av relevanta studier. Den sammanställer däremot inte de resultat som rapporteras i studierna.

Vår systematiska kartläggning visar var man kan finna konkret vägledningför vägrensskötsel med naturvårdsinriktning i den vetenskapliga litteraturen. Den kan därigenom vara till nytta för många olika aktörer, däribland väghållare, naturvårdare och beslutsfattare. Men kartläggningen belyser också viktiga kunskapsluckor – från en del geografiska områden saknas data nästan helt, forskningen har en kraftig slagsida mot effekter på växter, och vi fann inte en enda studie av hur artspridning påverkas av vägrensskötsel. Kartläggningen skulle därför kunna utgöra en källa till inspiration för ny forskning.

Data om de 301 studierna som inkluderats finns tillgänglig i en Excelfil och därtill i en interaktiv GIS-applikation. Med hjälp av GIS-applikationen kan man på en världskarta se var studierna har genomförts, man kan hämta alla de data som vi har registrerat om studierna, och man kan på olika sätt välja ut just de typer av studier som man själv är intresserad av.

Länkar till vår rapport om den systematiska kartläggningen finns i högerspalten.

Utvärderingsgruppen fortsätter nu med en fullständig systematisk utvärdering av ett delområde som har särskilt stor betydelse för naturvården, nämligen hur kärlväxter och ryggradslösa djur längs vägrenarna påverkas av slåtter, bete, bränning och mekanisk röjning (se länk nedan).

Utvärderingsgruppens första möte, oktober 2015. Fr.v.: Claes Bernes, James M. Bullock, Maj Rundlöf, Simon Jakobsson, Regina Lindborg och Kris Verheyen. Foto: Anna Waldenström.