Kunskapsprojektet – vår nya rapport om kunskapsbehov i det svenska miljömålsarbetet

NYHET | 2017-03-10

De 16 miljömålen utgör en ram för miljöarbetet i Sverige. Vilken kunskap saknas för det fortsatta arbetet? EviEM frågade beslutsfattare och andra intressenter genom enkäter och intervjuer och erhöll ett stort antal kunskapsbehov. Dessa prioriterades på en workshop med deltagare från frågeställarna samt miljöforskare i naturvetenskap och samhällsvetenskap. I denna rapport beskrivs både processen för att ta fram kunskapsbehoven samt de prioriterade områdena där kunskap saknas.

Foto: Neal Haddaway

Hösten 2014 initierade EviEM ett arbete med att på ett strukturerat sätt samla in förslag på frågor där det behövdes ny kunskap. Vi frågade miljömyndigheter, länsstyrelser, intresseorganisationer med flera om vilka kunskaper de främst saknade i sitt arbete för att nå de svenska miljömålen. Genom enkäter och intervjuer fick vi in ett stort antal frågor. De frågor som samlades in utgjorde ett underlag för en workshop som genomfördes våren 2015. I workshopen deltog representanter från de myndigheter och organisationer som intervjuats samt miljöforskare från naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga forskningsområden.

Foto: Neal Haddaway

Under workshopen delades deltagarna in i åtta grupper. Varje grupp bestod av både intressenter och forskare. Workshopen ägde rum under två halvdagar för att ge tid till eftertanke och grupperna gavs under processens gång möjlighet att kommentera på varandras arbete. När workshopen var över hade grupperna tillsammans formulerat 56 frågor eller områden med stora kunskapsbehov. Dessa pekade på generella kunskapsbrister bland annat gällande konflikt- och riskhantering inom flera områden, men också på mer ämnesspecifika behov.

Klicka på länken till höger för att läsa vår slutgiltiga rapport, där vi beskriver de prioriterade områdena där kunskap behövs för det fortsatta miljömålsarbetet.